Geologia inżynierska
Hydrogeologia
  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu
  • projekty robót geologicznych, opracowania dokumentacji hydrogeologicznych, opinie hydrogeologiczne
  • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni), dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych
  • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia
  • projektowanie i instalacja piezometrów dla potrzeb monitoringu lokalnego
  • opracowania operatów wodnoprawnych
  • projekty odwodnienia wykopów budowlanych
  • nadzór hydrogeologiczny