Budownictwo
Monitoring inwestycji
I. Kompleksowa inwentaryzacja otoczenia inwestycji przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych
a) sporządzenie raportu wraz z sugestiami co do harmonogramu prac budowlanych w miejscach uznanych jako potencjalne miejsca konfliktów oraz zaleceniami w zakresie monitoringu
 
2. Inwentaryzacja istniejących budynków i budowli znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji :
a) lustracja obiektu i sporządzenie protokołu opisującego istniejące uszkodzenia (lub ich brak) podpisanego przez właściciela, najemcę, zarządcę lub inną osobę sprawującą pieczę nad budynkiem.
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu (z otoczeniem) ilustrującej jego stan i zauważone uszkodzenia.
c) sporządzenie raportu końcowego ze wskazaniem Generalnemu Wykonawcy obiektów, dla których zalecany jest szczególny nadzór i monitoring w trakcie budowy,
 
3.Inwentaryzacja stanu różnego rodzaju obiektów nietypowych: rurociągów, torowisk, trakcji elektrycznych, zapór, basenów, pomników przyrody, itp.
 
II .Stały monitoring zagrożeń w trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych
1. Monitoring środowiska naturalnego
2. Monitoring budynków i budowli
3. Monitoring poziomu i stanu (badania fizykochemiczne i biologiczne) wód gruntowych i wód w studniach
4. Pomiary propagacji drgań dynamicznych wraz ze sporządzeniem ekspertyzy i wskazaniem ewentualnych działań zapobiegawczych
5. Pomiary hałasu (przy prowadzeniu prac przy obiektach, dla których przewidziane są ścisłe normy w tym zakresie, np. szpitalach, hotelach itp.)
 
III. Inwentaryzacja powykonawcza
Inwentaryzacja powykonawcza polega na analizie porównawczej zmian w odniesieniu do stanu początkowego. Pozwala na określenie stopnia i kosztów oddziaływania prac budowlanych na otoczenie.
 
Ponadto świadczymy usługi w następującym zakresie zakresie :
 
Opinie, ekspertyzy i doradztwo inżynierskie 
  • likwidacja szkód budowlanych (ekspertyzy techniczne i kalkulacje robót naprawczych)
  • weryfikacja rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych w procesie inwestycyjnym
  • przeglądy okresowe obiektów budowlanych oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych
  • doradztwo formalno-prawne w budownictwie