Geologia inżynierska
Ochrona środowiska
  • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne
  • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań fizyczno-chemicznych, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń
  • ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego
  • badania oraz ocena stanu czystości (skażenia) środowiska gruntowo-wodnego
  • chemiczne analizy laboratoryjne gruntu, wód opadowych i powierzchniowych